Bà Trần Lệ Xuân: Một thời sóng gió vẻ vang và nửa đời thầm lặng trong vinh diệu

By on January 24, 2012