Hình ảnh lễ Vía Đức Ông Trần Thượng Xuyên Houston TX 2011

By on November 29, 2011