28/4/1975 PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT BỊ DỘI BOM – Nguyễn Văn Đáng

By on May 2, 2014